Montsan arvot

Arvot

Toimintamme pohjalla ovat Vantaan kaupungin arvot, jotka ovat innovatiivisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys. Lisäksi painotamme toiminnassamme oikeudenmukaisuutta, avoimuutta, itsensä ja toisten kunnioittamista sekä sitoutumista.

Innovatiivisuus

Tarkastelemme ja arvioimme jatkuvasti toimintatapojamme ja kehitämme sitä kautta toimintaamme. Uskallamme kokeilla uusia toimintatapoja ja kertoa toisillemme saamistamme ideoista. Kehittämisen painopisteinä ovat tällä hetkellä pienryhmätoiminta sekä draaman, musiikin ja tietotekniikan käytön hyödyntäminen lasten kanssa.

Kestävä kehitys

– Kulttuurinen kestävä kehitys
Pidämme yllä suomalaista kulttuuriperinnettä ja kunnioitamme samalla myös päiväkotimme monikulttuurisuutta. Suomalaisen kulttuuriperinteen vaaliminen näkyy mm. juhlien vietossa. Monikulttuurisuutta kunnioitamme tutustumalla eri kulttuureihin esimerkiksi vieraskielisten laulujen kautta. Myös lasten omalla kulttuuriperinteellä on suuri merkitys. Tuemme lasten omaa kulttuuriperinnettä luomalla hyvät edellytykset lasten leikeille ja olemalla kiinnostuneita lasten leikeistä ja niihin liittyvistä elementeistä ja ilmiöistä. Kulttuuriperinteen ja eri kulttuurien kunnioittamisen lisäksi on tärkeää luoda myös uutta, päiväkotimme omaa toimintakulttuuria. Oman toimintakulttuurin luomisessa mietimme toimintamme lähtökohdista käsin mitä asioita haluamme toiminnassamme säilyttää ja mitä haluamme muuttaa. Kokeilevalla asenteella ja aidolla innostuksella toiminnan kehittämiseen on tässä merkittävä rooli.

– Sosiaalinen kestävä kehitys
Itsemme ja toistemme kunnioittaminen on toimintamme lähtökohta. Suhtaudumme arvostavasti, avoimesti ja tasa-arvoisesti kaikkia kohtaan. Olemme avoimessa vuorovaikutuksessa niin päiväkotimme sisällä kuin yhteistyötahojemme kanssa. Kannamme vastuuta oman toimintamme kautta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta Vantaalla.

– Ekologinen kestävä kehitys
Kasvattajina oma ympäristövastuullinen toimintamme on esimerkkinä lapsille. Toimimme luontoa kunnioittaen ja säästäen muun muassa kierrättämällä päiväkodissamme paperit, pahvit, kartongit, pienmetallit, lasit ja ongelmajätteen ja sammuttamalla huoneista valot silloin kun niitä ei tarvita. Kiinnitämme valinnoissamme huomiota ekologisuuteen: muun muassa pyrimme ensisijaisesti korjaamaan rikkimenneet tavarat uuden ostamisen sijaan ja keittiössä pyrimme lisäämään lähi- ja luomuruoan käyttöä. Nyt luomutuotteista käytämme päivittäin luomumaitoa. Ohjaamme lapsia ekologisuuteen muun muassa ohjaamalla heitä kierrättämään ja käyttämään materiaaleja säästeliäästi. Käymme lasten kanssa luontoretkillä ja retkillä lähiympäristössä. Retkillä tuemme lasten luonto- ja ympäristösuhteen kehittymistä luomalla myönteisiä tunnekokemuksia luonnosta.

– Taloudellinen kestävä kehitys
Suunnittelemme tarkasti resurssimme ja hankintamme. Kiinnitämme valinnoissamme huomiota lasten turvallisuuteen, henkilökunnan työolosuhteisiin ja viihtyvyyteen, tuotteiden käyttöikään ja ympäristöystävällisyyteen. Käytämme resurssejamme ja hankintojamme suunnitelmallisesti, oikea-aikaisesti ja joustavasti. Kannatusyhdistyksemme hallituksen taloudenhoitaja tekee joka kuukaudesta kassavirtalaskelman ja on siten aina ajan tasalla taloudellisesta tilanteesta. Kuukausittain pidettävässä kannatusyhdistyksen hallituksen kokouksessa päiväkodinjohtaja käy läpi yhdessä hallituksen kanssa muun muassa taloudellisen tilanteen.

Yhteisöllisyys

Käymme työyhteisönä säännöllisesti läpi päiväkotimme arvoja, tavoitteita, toimintatapoja ja toimintaperiaatteita. Sitoudumme yhdessä sovittujen asioiden noudattamiseen ja palaamme kuukausittain henkilökuntapalaverissa tarkistamaan kuinka olemme pysyneet yhdessä sovituissa asioissa ja mitä sovimme jatkoa ajatellen. Lasten osallisuus päiväkotimme toiminnassa on luonnollisesti suuri. Lapset vaikuttavat niin varhaiskasvatusympäristön, toimintatapojen kuin toiminnan sisältöjen muokkaamiseen. Arvostamme ja vahvistamme vanhempien kasvatusvastuuta ja –oikeutta. Pyrimme aktivoimaan vanhempien roolia toiminnan ideoinnissa.

Oikeudenmukaisuus

Tarjoamme jokaiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja kehittää itseään omien kykyjensä ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Luomme jokaiselle lapselle mahdollisuuden tasavertaiseen ja kokonaisvaltaiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen päiväkodissamme. Kunnioitamme lapsen yksilöllisyyttä ja hänen herkkyyskausiaan. Kunnioitamme, kuuntelemme ja annamme työrauhan jokaiselle lapselle ja aikuiselle.

Avoimuus

Olemme avoimessa vuorovaikutuksessa lasten, vanhempien ja työkavereina toinen toistemme kanssa. Opastamme lapsia kertomaan heidän tunteistaan ja ajatuksistaan.

Itsensä ja toisten kunnioittaminen

Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja kuuntelemme toisiamme. Kiinnitämme huomiota avoimeen ja kohteliaaseen vuorovaikutukseen ja ymmärrämme lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen kehitykselle. Ohjaamme lapsia toimimaan hyvien käytöstapojen mukaisesti.

Sitoutuminen

Sitoutumisen arvo ohjaa meitä tekemään asioita loppuun saakka ja kantamaan vastuuta omasta itsestä, tehtävistä ja töistä. Tärkeää on, että lasta autetaan tekemään itse ja huomaamaan omat voimavaransa.

Comments are closed.