Varhaiskasvatussuunnitelma

Toiminta-ajatus

Montsassa luodaan pohja koko iän kestävälle oppimiselle. Tavoitteena on lapsen oppimisedellytysten vahvistaminen, terveen itsetunnon kasvattaminen, luovuuden vaaliminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden lasten ja aikuisten kanssa.

Kasvatusvastuulliset hoitajat

Lasten ohjauksesta ja kasvatuksesta huolehtivat seitsemän kasvatusvastuullista hoitajaa. Kahdella heistä on lastentarhanopettajakoulutus, kahdella lähihoitajan koulutus ja neljällä montessoriohjaajan koulutus. Lisäksi Montsassa on kokki sekä kaksi päiväkotiapulaista.

Ohjauksen painotukset

Montsassa toteutettava ohjaus- ja kasvatustyö perustuu tohtori Maria Montessorin kehittämään kasvatusnäkemykseen ja -välineistöön.

Lapsen kehitystä ja oppimista ohjaavat kolme tekijää: vastaanottavainen mieli, herkkyyskaudet ja luonnon lait. Niin ikään tärkeitä ovat ryhmässä työskentelevän aikuisen antama ohjaus ja havainnointi, muut lapset ja valmisteltu ympäristö.

Montessoripedagogiikan lisäksi noudatamme valtakunnallista päivähoito- ja esiopetuslakia sekä uusimpia varhaiskasvatuksen suosituksia niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Kasvatus- ja oppimistavoitteet

Montsassa noudatetaan Vantaan Montessoripäiväkotien yhteistä opetussuunnitelmaa. Suunnitelma on laadittu 3-6-vuotiaille lapsille. Suunnitelma jakaa 3-6-vuotiaiden toiminnan viiteen eri osa-alueeseen; käytännön elämän työtehtävät, aistivälineet, kielen alue, matematiikan alue ja kulttuuri. Alle 3-vuotiaiden eri osa-alueet ovat; kotialue, kieli ja taide.

Tavoitteena on ohjata ja kasvattaa lapsista itsenäisiä, yhteistyökykyisiä ja oma-aloitteisia.

Maksuton esiopetus

Päiväkodissa järjestetään maksutonta esiopetusta 4 tuntia/päivä (20 tuntia/viikko). Esiopetusikäiset lapset työskentelevät muiden lasten kanssa samassa luokkatilassa. Heidän työskentelynsä noudattaa samaa toimintatapaa kuin muiden lasten työskentely; lapset etenevät yksilöllisesti omien kykyjen ja mielenkiinnon mukaan. Esiopetusikäisten montessorimateriaali on laaja ja monipuolinen. Materiaalissa on huomioitu tämän ikäryhmän erityistarpeet ja -taidot. Eskareilla on kahdesti viikossa oma pienryhmätuokionsa ja pieniä vastuullisia tehtäviä muun toiminnan lisäksi.

Lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta

Lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta perustuu jatkuvaan, päivittäiseen havainnointiin. Jokaisesta lapsesta pidetään henkilökohtaista kehityspäiväkirjaa.

Ohjauksen järjestäminen ja opetussuunnitelman seuranta

Päiväkodin henkilökunta arvioi toimintaansa työntekijäkokouksissaan viikottain. Kehityskeskustekuja käydään koko työyhteisön kanssa lukukaisien alussa ja lopussa.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Yhteistyö vanhempien kanssa on päivittäistä. Toimintakauden alussa ja lopussa käydään vanhempien kanssa lasten hoito- ja kasvatuskeskustelut. Lisäksi lukukausien aikana järjestetään vanhempainiltoja, juhlia ja muita yhteisiä tempauksia.

Yhteistyö päiväkodin ulkopuolelle

Päiväkoti tekee yhteistyötä muiden montessoripäiväkotien kanssa mm. yhteisten koulutusten muodossa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. seurakunta, kulttuuritoimi, kirjasto ja kiertävä erityislastentarhanopettaja.

Comments are closed.