Yhdistyksen säännöt

Vantaan Montessorikoulu Montsan kannatusyhdistys ry

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vantaan Montessorikoulu Montsan kannatusyhdistys r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten oikeuksien huomioimista ja toteutumista yhteiskunnassa riippumatta rodusta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta. Yhdistys on puoluepoliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
pyrkii levittämään tietoa lapsen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä, pyrkii tekemään tunnetuksi Suomessa tohtori Maria Montessorin kehittämiä opetusmenetelmiä sekä edistämään niiden soveltamista, käyttöä ja edelleen kehittämistä, voi hankkia Montessorin opetusmenetelmien edellyttämiö välineitä voi järjestää Montessori-menetelmään ja sen tukemiseen liittyviä tilaisuuksia voi järjestää lapsille ohjattua virketoimintaa voi suunnitella ja järjestää koulutustilaisuuksia voi jakaa stipendejä ja apurahoja pyrkii hoitamaan ja ylläpitämään yhteyksiä alan järjestöihin ja yhdistyksiin sekä muihin tarpeellisiin elimiin hyväksyy Montessori Internationalen periaatteet ja säännöt ja pyrkii toteuttamaan niitä ja toimii muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla lasten kasvatuksen ja opetuksen kehittämiseksi

3 § Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla varsinaisia ja kannattavia jäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä 18 vuotta täyttäneen Suomen kansalaisen tai ulkomaalaisen, joka haluaa edistää yhdistyksen päämääriä. Kannattavaksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4 § Jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun. Kannattavat jäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattaville henkilö- ja yhteisöjäsenille.

5 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jonka toiminta on ollut yhdistykselle vahingollista tai joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen tai muut velvoitukset, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa erottamista. Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä hyväksyy vähintään 2/3 erottamispäätöksen, tulee se voimaan heti. Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitteet, jotka jäsenelle sinä toimintakautena kuuluvat, joka eroaminen tai erottaminen tapahtuu.

6 § Lahjat ja jälkisäädökset
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoja ja jälkisäädöksiä.

7 § Yhdistyksen kokoukset, äänivalta, äänestykset ja kokouskutsut
Yhdistyksen kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous sekä tarvittaessa ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään viimeistään kunkin vuoden huhtikuussa hallituksen lähemmin määräämänä ajankohtana. Syyskokous pidetään viimeistään loka-marraskuussa hallituksen lähemmin määräämänä ajankohtana. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kutsu varsinaiseen kokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen lähetetään kirjeitse tai toimitaan sanomalehti-ilmoituksella vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin edellisen toimintakauden jäsenmaksun suorittaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni; asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli säännöissä ei joiden asioiden kohdalla ole toisin määrätty.
äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaali on toimitettava umpilipuin, mikäli saapuvilla oleva jäsen niin vaatii.
äänioikeutta voi käyttää asiamiehen välityksellä. Kannattavilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-, mutta ei äänioikeutta.

8 § Vuosikokouksissa käsiteltävät asiat
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat ja suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heiden estyneenä olleessaan joku hallituksen jäsen suorittaa kokouksen avauksen valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat ääntenlaskijoina todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus vahvistetaan kokouksen työjärjestys käsitellään hallituksen kertomus kuluneelta toimintakaudelta käsitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille päätetään kokouskutsutavasta 7§:n rajoissa ja mahdollisesta kokouskutsulehdestä. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat ja suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
1-4. samat kuin kevätkokouksessa
5. käsitellään hallituksen toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja
7. valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
8. valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja
9. päätetään varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta.

9 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan vallittu puheenjohtaja sekä neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen, jotka syyskokous valitsee kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan siten, että puolet tai lähinnä puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa ja ensimmäisen erovuoron ratkaisee arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

10 § Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa sekä henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

11 § Yhdistyksen toiminta – ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on jätettävä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. Vuosikertomus ja tilinpäätös on tilintarkastuskertomuksineen esiteltävä kevätkokoukselle.

12 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksen vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tekemä päätös.

13 § yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen 21 päivän väliajoin pidettävän yhdistyksen kokouksen vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tekemät yhtäpitävät päätökset. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen, josta yhdistyksen viimeinen kokous lähimmin päättää. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

14 § Yleistä
Niissä kohdin, joita ei edellä ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaa lakia yhdistyksistä

Comments are closed.