Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 21.03.2023


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vantaan Montessorikoulu Montsan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten oikeuksien huomioimista ja toteutumista yhteiskunnassa riippumatta etnisestä taustasta,uskonnosta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai
poliittisesta vakaumuksesta. Yhdistys on puoluepoliittisesti ja
ideologisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. pyrkii levittämään tietoa lapsen fyysisestä, henkisestä ja
  sosiaalisesta kehityksestä
 2. pyrkii tekemään tunnetuksi Suomessa tohtori Maria Montessorin
  kehittämiä opetusmenetelmiä sekä edistämään niiden soveltamista,
  käyttöä ja edelleen kehittämistä
 3. voi hankkia opetusmenetelmien edellyttämiä välineitä
 4. voi järjestää Montessori-menetelmään ja sen tukemiseen liittyviä
  tilaisuuksia
 5. voi järjestää lapsille ohjattua viriketoimintaa
 6. voi suunnitella ja järjestää koulutustilaisuuksia
 7. voi jakaa stipendejä ja apurahoja
 8. pyrkii hoitamaan ja ylläpitämään yhteyksiä alan järjestöihin ja
  yhdistyksiin sekä muihin tarpeellisiin elimiin
 9. hyväksyy Montessori Association Internationale:n periaatteet ja
  säännöt ja pyrkii toteuttamaan niitä
 10. toimii muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla
  lasten kasvatuksen ja opetuksen kehittämiseksi.
  3 § Jäsenet
  Yhdistyksessä voi olla varsinaisia ja kannattavia jäseniä.
  Yhdistyksen varsinaisiksi jäseneksi voivat liittyä yhdistyksen
  ylläpitämässä päiväkodissa hoidettavien lasten huoltajat.
  Kannatusjäsenmaksun voi maksaa yksityinen henkilö tai
  oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen
  tarkoitusta ja toimintaa.
  4 § Jäsenmaksut
  Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän
  liittymismaksun ja vuosittaiset jäsenmaksut. Kannattavat jäsenet
  voivat maksaa haluamansa summan jäsenmaksuna.
  5 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
  Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, on ilmoitettava
  siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
  puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen
  pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jonka
  toiminta on ollut yhdistykselle vahingollista tai joka on
  laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen tai muut velvoitukset, tai joka
  ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja
  jäsenyyden ehtoja, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kokouksessa
  läsnä olevista jäsenistä kannattaa erottamista. Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa asiasta
  tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja
  erotettua jäsentä hyväksyy vähintään 2/3 erottamispäätöksen, tulee
  se voimaan heti. Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava kaikki
  ne taloudelliset velvoitteet, jotka jäsenelle sinä toimintakautena
  kuuluvat, jona eroaminen tai erottaminen tapahtuu.


6 § Lahjoitukset ja jälkisäädökset
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja
jälkisäädöksiä.


7 § Yhdistyksen kokoukset, äänivalta, äänestykset ja kokouskutsut
Yhdistyksen kokoukset ovat vuosikokous sekä tarvittaessa
ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään viimeistään kunkin vuoden
huhtikuussa hallituksen lähemmin määräämänä ajankohtana.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa, kun yhdistyksen
kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten. Kutsu varsinaiseen kokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen
lähetetään sähköisellä viestintävälineellä, kirjeitse tai
julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään 7
vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin
edellisen toimintakauden jäsenmaksun suorittaneella varsinaisella
jäsenellä yksi ääni; asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä, mikäli säännöissä ei joidenkin asioiden kohdalla
ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaali on toimitettava umpilipuin,
mikäli saapuvilla oleva jäsen niin vaatii. Äänioikeutta voi käyttää
asiamiehen välityksellä. Kannattavilla jäsenillä on yhdistyksen
kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

8 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat ja suoritetaan
seuraavat toimenpiteet:

 1. hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän
  estyneenä olleessaan joku hallituksen jäsen suorittaa kokouksen
  avauksen
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2)
  pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat ääntenlaskijoina
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. käsitellään hallituksen kertomus kuluneelta toimintakaudelta,
  käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto, vahvistetaan
  tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  ja muille tilivelvollisille
 6. käsitellään hallituksen toimintasuunnitelma seuraavalle
  toimintakaudelle
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 8. valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
 9. valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja
 10. päätetään varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen
  suuruudesta
 11. päätetään kokouskutsutavasta 7§:n rajoissa.

9 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa
valittu puheenjohtaja sekä kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä
(3-8) ja yhdestä viiteen (1-5) varajäsentä, jotka vuosikokous
valitsee toimintakaudeksi kerrallaan. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä
muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa johtaa
puhetta puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

10 § Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen tai
henkilön, jolla on siihen hallituksen erikseen antama
henkilökohtainen oikeus, kanssa.

11 § Yhdistyksen toimi- ja tilikausi
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on
jätettävä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen viimeistään
kuukausi ennen vuosikokousta tilintarkastajalle, jonka on ne
lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen vuosikokousta. Tilinpäätös on
tilintarkastuskertomuksineen esiteltävä vuosikokoukselle.

12 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksen
vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä
tekemä päätös. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen 21 päivän
väliajoin pidettävän yhdistyksen kokouksen vähintään kolmeneljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tekemät yhtäpitävät päätökset.
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava johonkin
yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen, josta
yhdistyksen viimeinen kokous lähimmin päättää. Yhdistyksen tultua
lakkautetuksi käytetään sen varat sääntöjen 2 §:n mukaiseen
tarkoitukseen.

14 § Yleistä
Niissä kohdin, joita ei edellä ole mainittu, noudatetaan voimassa
olevaa yhdistyslakia.

Comments are closed.