Montessorista

“Auta minua tekemään itse.”

Montessoripäiväkodissa /-koulussa lapsen ja aikuisen roolit ovat vaihtuneet: lapsi on toiminnan päähenkilö toimien omien yksilöllisten kiinnostustensa mukaisesti, aikuinen havainnoi ja ohjaa lasta hänen tarpeidensa mukaan. Aikuisen tehtävänä on luoda lapselle mahdollisimman esteettinen, mielenkiintoinen ja lapsen omatoimisuutta tukeva ympäristö, missä toimia, tutkia ja saada kokea oppimisen riemua.

Neljä kehityskautta

Varhaislapsuus 0-6

Lapsuus 6-12

Nuoruus 12-16

Kypsyys 18-24

Jokaisen kauden ensimmäinen puolisko (esim. 0-3) on kehityksen ja edistyksen aikaa, puoliväliin saavuttaessa on yksilön potenttiaalin huippu ja loppuosa kaudesta on saavutettujen taitojen harjoittelua ja hienosäätöä.

Absorboiva mieli – vastaanottava mieli

Kaikilla lapsilla on kyky absorboida eli vastaanottaa / imeä ympäristönsä vaikutteita itseensä. 0-3 vuotiaila absorboiva mieli on tiedostamaton ja he vastaanottavat tahtomattaankin kaiken ympärillään olevan. 3-6 vuotiailla absorboiva mieli on tiedollinen ja lapsi tutkii maailmaa oman tahtonsa ja vastaanottavaisen mielensä avulla. Seitsemännestä ikävuodesta lähtien tämä kyky ei ole enää niin voimakas ja oppiminen muuttuu vähitellen motivaatiosta riippuvaisemmaksi.

Herkkyyskaudet

Absorboivan mielen lisäksi lapsen kehitykselle on ominaista herkkyyskaudet. Tällöin lapsi oppii helposti ja ilolla kyseiselle kaudelle ominaisia tietoja ja taitoja. Aikuinen ei voi vaikuttaa kausiin aikaistamalla tai jouduttamalla niitä, hän voi vain tarjota kyseiselle kaudelle sopivia virikkeitä. Montessorivälineet ja ympäristö on suunniteltu vastaamaan lasten herkkyyskausien tarpeisiin.

Herkkyyskausia ovat

•Kielellinen 0-6 v.
•Järjestyksen herkkyyskausi 0-3 v.
•kiinnostus pieniin esineisiin 1-2 v
•aistien kehittyminen 0-5 v
•sosiaalinen kehittyminen 3-6 v
•liikkumisen herkkyyskausi 1-4 v

Comments are closed.